نظرات خلاصه کتاب دوباره فکر کن

راهی برای کنارگذاشتن تعصب به باورهای قدیمی
آیکون نویسنده | بوکارو آدام گرانت آیکون دسته بندی | بوکارو توسعه فردی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۳ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۹ صفحه
خلاصه کتاب دوباره فکر کن / تفکر / اندیشه / بازنگری در دیدگاه ها / بازنگری در نظرات
خلاصه کتاب دوباره فکر کن / تفکر / اندیشه / بازنگری در دیدگاه ها / بازنگری در نظرات

نظرات خلاصه کتاب
دوباره فکر کن

راهی برای کنارگذاشتن تعصب به باورهای قدیمی

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۳ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۹ صفحه
خیلی عالی بود. پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو عماد کدخدا