هدیه‌ی نقدیت اینجاست!

نظرات خلاصه کتاب راز

بزرگ‌ترین راز زندگی قانون جذب هست
آیکون نویسنده | بوکارو راندا برن آیکون دسته بندی | بوکارو موفقیت آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۲ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۸ صفحه
خلاصه کتاب راز راندا برن / بزرگترین راز جهان / متن کتاب راز / موضوع کتاب راز راندا برن
خلاصه کتاب راز راندا برن / بزرگترین راز جهان / متن کتاب راز / موضوع کتاب راز راندا برن

نظرات خلاصه کتاب
راز

بزرگ‌ترین راز زندگی قانون جذب هست

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۲ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۸ صفحه
از نظر من کتاب ضعیفی بود پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو محمدحسین محمدپور
فوق العاده پیشنهاد میکنم. پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو Mehrab Farrokhzad