نظرات خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل

چطور اقتصاد باستان در دنیای امروز کاربرد داره؟
خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل / خلاصه کتاب های اقتصادی و مالی
خلاصه کتاب ثروتمندترین مرد بابل / خلاصه کتاب های اقتصادی و مالی

نظرات خلاصه کتاب
ثروتمندترین مرد بابل

چطور اقتصاد باستان در دنیای امروز کاربرد داره؟

عالی پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو هادی لاهوتی