نظرات خلاصه کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها

رویکرد نامتعارف برای داشتن یک زندگی بهتر
آیکون نویسنده | بوکارو مارک منسن آیکون دسته بندی | بوکارو توسعه فردی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۴ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۰ صفحه
خلاصه کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها / خلاصه کتاب هنر ظریف بیخیالی / کتاب هنر رندانه به تخم گرفتن
خلاصه کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها / خلاصه کتاب هنر ظریف بیخیالی / کتاب هنر رندانه به تخم گرفتن

نظرات خلاصه کتاب
هنر ظریف رهایی از دغدغه ها

رویکرد نامتعارف برای داشتن یک زندگی بهتر

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۴ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۰ صفحه
واسه من که خیلی تاثیر گزار بود ممنون از بوکارو. پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو Naser Bageri