هدیه‌ی نقدیت اینجاست!

نظرات خلاصه کتاب کفش باز

داستان شکل‌گیری برند نایک از زبان بنیان‌گذارش
آیکون نویسنده | بوکارو فیل نایت آیکون دسته بندی | بوکارو کسب و کار آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۳ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۸ صفحه
خلاصه کتاب کفش باز / خلاصه کتاب کفش فروش پیر / خاطرات بنیان گذار نایک
خلاصه کتاب کفش باز / خلاصه کتاب کفش فروش پیر / خاطرات بنیان گذار نایک

نظرات خلاصه کتاب
کفش باز

داستان شکل‌گیری برند نایک از زبان بنیان‌گذارش

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۳ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۸ صفحه
Awli bood پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو Mehrab Farrokhzad