هدیه‌ی نقدیت اینجاست!

نظرات خلاصه کتاب قدرت حال

راز لذت‌بردن از عمر با زندگی در لحظه‌ی حال
آیکون نویسنده | بوکارو اکهارت تله آیکون دسته بندی | بوکارو توسعه فردی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۵ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۱ صفحه
خلاصه کتاب قدرت حال / درباره کتاب قدرت حال
خلاصه کتاب قدرت حال / درباره کتاب قدرت حال

نظرات خلاصه کتاب
قدرت حال

راز لذت‌بردن از عمر با زندگی در لحظه‌ی حال

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۵ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۱ صفحه
ارزش خودن داره!! پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو محمد طاهری