هدیه‌ی نقدیت اینجاست!

نظرات خلاصه کتاب پارادوکس انتخاب

چرا کمتر یعنی بیشتر و باید به کم راضی بود؟
خلاصه کتاب پارادوکس انتخاب / ترجمه کتاب Paradox of Choice
خلاصه کتاب پارادوکس انتخاب / ترجمه کتاب Paradox of Choice

نظرات خلاصه کتاب
پارادوکس انتخاب

چرا کمتر یعنی بیشتر و باید به کم راضی بود؟

کتاب مفیدی بود😍👌🏻 پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو زهرا غلامی