نظرات خلاصه کتاب نویز

چرا قضاوت‌های انسانی به فاجعه ختم میشه؟
آیکون نویسنده | بوکارو دنیل کانمن آیکون دسته بندی | بوکارو روانشناسی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۴ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۰ صفحه
برچسب‌ها کتاب برای ذهن
خلاصه کتاب نویز از دانیل کانمن / دنیل کانمن
خلاصه کتاب نویز از دانیل کانمن / دنیل کانمن

نظرات خلاصه کتاب
نویز

چرا قضاوت‌های انسانی به فاجعه ختم میشه؟

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۴ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۰ صفحه
خلاصش کو پس پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو رقی روزی