همه‌ی نظرات خلاصه کتاب نویز

چرا قضاوت‌های انسانی به فاجعه ختم میشه؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
برچسب‌ها کتاب برای ذهن
خلاصه کتاب نویز از دانیل کانمن / دنیل کانمن
خلاصه کتاب نویز از دانیل کانمن / دنیل کانمن
همه‌ی نظرات خلاصه کتاب
نویز
چرا قضاوت‌های انسانی به فاجعه ختم میشه؟
۱۴ دقیقه
۱۰ صفحه
خلاصه متنی
خلاصه کتاب جالبی بود bookaro رقی روزی