همه‌ی نظرات خلاصه کتاب هرگز سازش نکنید

کلِ زندگی یک مذاکره‌ست!
خلاصه کتاب هرگز سازش نکنید / ترجمه کتاب Never Split the Difference
خلاصه کتاب هرگز سازش نکنید / ترجمه کتاب Never Split the Difference
همه‌ی نظرات خلاصه کتاب
هرگز سازش نکنید
کلِ زندگی یک مذاکره‌ست!
خلاصه متنی
کتاب خوبی بود اما زیاد اصل ماجرا رو کامل باز نکرده بود. نیاز داشتم به بسط بیشتر bookaro فرحناز خرج