همه‌ی نظرات خلاصه کتاب مهره حیاتی

چطور در کار به مهره‌ی غیرقابل جایگزین تبدیل بشیم؟
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه کتاب مهره حیاتی از ست گودین / ست گادین
خلاصه کتاب مهره حیاتی از ست گودین / ست گادین
همه‌ی نظرات خلاصه کتاب
مهره حیاتی
چطور در کار به مهره‌ی غیرقابل جایگزین تبدیل بشیم؟
۱۲ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
از خوندن این کتاب بسیار لذت بردم 👌🏻 bookaro فاطمه ترابی