نظرات خلاصه کتاب لورنس عربستان

جنگ، خیانت و خاورمیانه‌ی جدید
آیکون نویسنده | بوکارو اسکات اندرسون آیکون دسته بندی | بوکارو تاریخی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۲۵ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۷ صفحه
خلاصه کتاب لورنس عربستان / مطلبی درباره شکل گیری خاورمیانه جدید / تاریخ عربستان سعودی
خلاصه کتاب لورنس عربستان / مطلبی درباره شکل گیری خاورمیانه جدید / تاریخ عربستان سعودی

نظرات خلاصه کتاب
لورنس عربستان

جنگ، خیانت و خاورمیانه‌ی جدید

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۲۵ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۷ صفحه
خیلی جالب بود. این خلاصه دیدگاه من رو نسبت‌به اتفاقات چنگ جهانی تغییر داد. نمی‌دونستم اینقدر همه‌چیز پیچیده بوده. پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو مائده حوایی