نظرات خلاصه کتاب وضعیت آخر

کشف کودک و والد درون
آیکون نویسنده | بوکارو توماس هریس آیکون دسته بندی | بوکارو روانشناسی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۴ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۰ صفحه
خلاصه کتاب وضعیت آخر از توماس هریس
خلاصه کتاب وضعیت آخر از توماس هریس

نظرات خلاصه کتاب
وضعیت آخر

کشف کودک و والد درون

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۴ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۰ صفحه
کتاب بسیار خوب و قابل فهم و ملموس برای همه بوده و در نهایت توانایی تحلیل درست رفتارها و حل مشکلات را در زندگی فردی و اجتماعی افزایش می دهد. پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو محمد ابداهیم ذاکری