نظرات خلاصه کتاب آنفولانزای اسپانیایی

داستان کشنده‌ترین پاندمی در تاریخ
آیکون نویسنده | بوکارو جان بری آیکون دسته بندی | بوکارو تاریخی آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۶ دقیقه آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۲ صفحه
خلاصه کتاب آنفولانزای اسپانیایی 1918 تا 1920 / پاندمی های تاریخ / پاندمی آنفولانزا
خلاصه کتاب آنفولانزای اسپانیایی 1918 تا 1920 / پاندمی های تاریخ / پاندمی آنفولانزا

نظرات خلاصه کتاب
آنفولانزای اسپانیایی

داستان کشنده‌ترین پاندمی در تاریخ

آیکون مدت زمان مطالعه | بوکارو ۱۶ دقیقه
آیکون تعداد صفحات | بوکارو ۱۲ صفحه
چرا عناوینی که شماره گذاری کردین باز نمیشه؟؟ پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو فاطمه خرمب