همه‌ی نظرات خلاصه کتاب انحراف

مغزت همیشه بهت دروغ میگه
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
برچسب‌ها کتاب برای ذهن
خلاصه کتاب انحراف نوشته بو لوتو / خلاصه کتاب تحریف
خلاصه کتاب انحراف نوشته بو لوتو / خلاصه کتاب تحریف
همه‌ی نظرات خلاصه کتاب
انحراف
مغزت همیشه بهت دروغ میگه
۱۵ دقیقه
۱۱ صفحه
خلاصه کتاب بسیار روان و خوب بود و اگر بیشتر ادم های که در اطرافمان هستند میدانستند که واقعیتی وجود نداره و این برداشت ذهن ماست که واقعیت را میسازد انرژی ها و حرف های منفی کمتر میشد bookaro Nil