هدیه‌ی نقدیت اینجاست!

نظرات خلاصه کتاب چشمک

تأثیرِ فاجعه‌بارِ قضاوت‌های سطحی در کار و زندگی
خلاصه کتاب چشمک / چکیده کتاب چشمک / کتاب های مالکوم گلدول / کتاب Blink
خلاصه کتاب چشمک / چکیده کتاب چشمک / کتاب های مالکوم گلدول / کتاب Blink

نظرات خلاصه کتاب
چشمک

تأثیرِ فاجعه‌بارِ قضاوت‌های سطحی در کار و زندگی

کتاب عالی بود خیلی تاثیر گذار بود پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو محمد مهدی رحیمی