همه‌ی نظرات خلاصه کتاب همه‌ی بازاریاب‌ها دروغگو هستند

قدرتِ داستان در جلب توجه مخاطب
۱۱ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه کتاب تمام بازاریابها دروغگو هستند / کتاب های بازاریابی / کتاب های محتوا / خلاصه کتاب همه ی بازاریابها دروغگو هستند
خلاصه کتاب تمام بازاریابها دروغگو هستند / کتاب های بازاریابی / کتاب های محتوا / خلاصه کتاب همه ی بازاریابها دروغگو هستند
همه‌ی نظرات خلاصه کتاب
همه‌ی بازاریاب‌ها دروغگو هستند
قدرتِ داستان در جلب توجه مخاطب
۱۱ دقیقه
۸ صفحه
خلاصه متنی
محتوای غنی داشت bookaro علیرضا آذین