هدیه‌ی نقدیت اینجاست!

نظرات خلاصه کتاب عصر پروپاگاندا

چطور ذهن‌ها رو از اصل دور می‌کنن؟
خلاصه کتاب عصر پروپاگاندا / تفاوت بازاریابی و پروپاگاندا / پروپاگاندا در بازاریابی
خلاصه کتاب عصر پروپاگاندا / تفاوت بازاریابی و پروپاگاندا / پروپاگاندا در بازاریابی

نظرات خلاصه کتاب
عصر پروپاگاندا

چطور ذهن‌ها رو از اصل دور می‌کنن؟

این عالیه!! پروفایل پیشفرض کاربر | بوکارو محمد طاهری